ใบสมัครสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด  
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1.
ตำแหน่งที่สมัครสอบ 
2.
คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ  นามสกุล 
(โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
เพศ ชาย  หญิง
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย
วัน เดือน ปี เกิด   
(อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2556)
เลขประจำตัวประชาชน
บัตรประชาชนออกให้ ณ จังหวัด
3.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ อาคาร หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
E-mail
4.
วุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร คือ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ชื่อวุฒิที่ได้รับ   (เช่น นิติศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นต้น)
สาขาวิชา/วิชาเอก (เช่น การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตรธุรกิจ การจัดการทั่วไป เป็นต้น)
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
วันที่จบการศึกษา   (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 ธันวาคม 2556)
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
(กรณีมีปัญหา ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://203.21.42.34/acc/index.html)
5.
อาชีพปัจจุบัน  
ลูกจ้าง/พนักงานราชการในหน่วยงานราชการ พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการประเภทอื่น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กำลังศึกษาต่อ
ว่างงาน อื่นๆ
สถานที่ทำงาน        กอง/สำนัก/อื่น ๆ     
ตำแหน่ง       อัตราเงินเดือน บาท
6.
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
7. ท่านทราบข่าวการสมัครจากไหน
พนักงาน INET สาขา
เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
หน่วยงานที่รับสมัคร
อื่นๆ (โปรดระบุ)
8. ท่านต้องการบริการรับบริการเสริม SMS / email แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่ [ คลิกดูรายละเอียด ]
(ค่าบริการเสริมจาก INET 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ
สำนักงานอัยการสูงสุด)
รับข่าวสารผ่านบริการเสริม SMS / Email
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักไม่ต้องเว้นวรรค)
          Email
ไม่รับข่าวสารผ่านบริการเสริม SMS / Email
      ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไป ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความ อันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 

กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านข้าง

Reload Image
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  ก่อนกดปุ่ม     โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ ชื่อ - นามสกุล
 
 

powered by